انجمن مدیران و راهبران شبکه

Network Managers and Administrators

احکام و تقدیرنامه هامشاور امنیت شبکه و دیتاسنتر شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی


******مشاور امنیت شبکه شرکت هواپیمایی ایران ایرتور


******ابلاغ حکم مدیریت پروژه دیتاسنتر دانشگاه فردوسی مشهد


******

******مدیر پروژه احداث مرکز داده موسسه مالی و اعتباری منحله میزان


******ابلاغ حکم مسؤول کنترل کیفیت پروژه دیتاسنتر موسسه مالی و اعتباری منحله میزان


******گواهی ارائه کارگاه آموزشی در کنفرانس بین المللی ICCKE 2014


******تقدیرنامه از طرف مدیرکل دفتر فنآوری اطلاعات استانداری استان خراسان رضوی


******تقدیر نامه از طرف مدیر مرکز آپا ( امنیت شبکه و دفاع سایبری) در دانشگاه فردوسی مشهد


******نمونه گواهی  های مربوط به تدریس مباحث مربوط به امنیت شبکه و تئوری Defense in Depth


******نمونه گواهی  های مربوط به تدریس مباحث مربوط به امنیت شبکه و تئوری Defense in Depth


******نمونه گواهی های مربوط به تدریس دوره پیشرفته پیکربندی امن تجهیزات شبکه


******ابلاغ عضویت در تیم اجرایی پروژه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات آستان قدس رضوی ( ISMS)